Experimental Studies of the Application of the Methodology of Kazakhstan’s CAD of Technological Processes for Manufacturing Parts of Mining Machines and the Development of Recommendations

G. S. Zhetessova, V. V. Yurchenko, T. Yu. Nikonova, O. M. Zharkevich, A. K. Mateshov

Abstract


The authors analyze the current situation on the market of existing computer-aided design programs for technological processes in mechanical engineering. The drawbacks of the existing systems in the modern conditions of machine-building enterprises of the Republic of Kazakhstan are noted. The authors propose a new approach to the development of methods of computer-aided design, which will significantly reduce the time to implement new design developments in production. This is a prerequisite for the release of a developed and adapted national product (CAD program of technological processes) to a foreign market. This reduces the technological dependence of Kazakhstan and increases the international prestige of Kazakhstan

Full Text:

PDF

References


Kondakov A.I. Generation of options for installing blanks in the development of routing processes for the manufacture of parts [Generirovanie variantov ustanovki zagotovok pri razrabotke marshrutnykh protsessov izgotovleniya detaley], Spravochnik. Inzhenernyy zhurnal [Reference. Engineering Journal], 2002, no.1, pp. 5-13. (in Russ.)

Zinoviev M.V. Avtomatizatsiya podgotovki proizvodstva zubchatykh peredach [Automation pre-production gears], Moscow, MGIU, 2007, 75 p. (in Russ.)

Zhuk D.M., Margynyuk V.A., Somov P.A. SAPR: Sistemy avtomatizirovannogo proektirovaniya: ucheb. posobie v 9 kn.: Tekhnicheskie sredstva i operatsionnye sistemy [CAD: Computer Aided Design: Proc. allowance in 9 books: Technical means and operating systems], Minsk, Vysheysh.shk., 1998, P. 2, 320 p. (in Russ.)

Zarubin V.M., Kapustin N.M., Pavlov V.V. Avtomatizirovannaya sistema proektirovaniya tekhnologicheskikh protsessov mekhanosborochnogo proizvodstva [Automated system for designing technological processes of mechanical assembly production], Moscow, Mechanical Engineering, 1999, 247 p. (in Russ.)

Kanai S. The flexible process planning by combining the advanced CAPP, CAM and measuring system, Proceedings of 16th North American Manufacturing Research Conference, 2008, pp. 395-402.

Kondakov A.I. Formation of the information basis for the design of technological processes for manufacturing parts [Formirovanie informatsionnoy osnovy proektirovaniya tekhnologicheskikh protsessov izgotovleniya detaley], Spravochnik. Inzhenernyy zhurnal [Reference. Engineering Journal], 2001, no.3, pp. 15-20. (in Russ.)

Chelishev B.E., Bobrova I.V. Avtomatizatsiya proektirovaniya tekhnologii v mashinostroenii [Automation of technology design in mechanical engineering], Moscow, Mechanical Engineering, 1987, 264 p. (in Russ.)

Norenkov I.Ya. SAPR. Printsipy postroeniya i struktura: ucheb. posobie dlya vtuzov [CAD Principles of construction and structure: study guide for technical colleges], Moscow, High School, 1986, 435 p. (in Russ.)

Samodoitsky N.K. SolidWorks: knowledge-based design [SolidWorks: proektirovanie na osnove baz znaniy], SAPR i grafika [CAD and graphics], 2014, no.5, pp. 34-38. (in Russ.)

Joshi S.B. Design, development and Implementation of an integrated Group Technology and Computer Aided Process Planning system, IIE transaction, 2004, vol. 26, pp. 15-21.

Kim Y.S., Kim Y., Pariente F., Wang E. Geometric Reasoning for Mill-turn Machining Process Planning, Computers and Industrial Engineering, 2006, pp 504-508. DOI: 10.1016/S0360-8352(97)00178-2

Averchenkov V.I., Averchenkov A.V., Terekhov M.V., Kuklo E.Yu. Avtomatizatsiya vybora rezhushchego instrumenta dlya stankov s ChPU: monografiya [Automating the selection of cutting tools for CNC machines: a monograph], Moscow, FLINTA, 2011, 151 p. (in Russ.)

Ushakov D.M. Vvedenie v matematicheskie osnovy SAPR [Introduction to the mathematical foundations of CAD], Moscow, DMK Press, 2011, 208 p. (in Russ.)

Malukh V.D. Vvedenie v sovremennye SAPR: Kurs lektsiy [Introduction to modern CAD: Course of lectures], Moscow, DMK Press, 2010, 192 p. (in Russ.)

Yeleneva Yu.A. Ekonomika mashinostroitel'nogo proizvodstva [Economics of engineering production], Moscow, Academy, 2010, 256 p. (in Russ.)

Berzin I.E. Ekonomika mashinostroitel'nogo pred-priyatiya: uchebnoe posobie [Economics of engineering enterprises: a textbook.], Moscow, MSTU. NE Bauman, 2010, 276 p. (in Russ.)

Zhetesova G.S., Zhunusova A.Sh. Kvalimetriya: uchebnik [Qualimetry: a textbook], Karaganda, KSTU, 2013, 195 p. (in Russ.)

Azgaldov G.G., Kostin A.V., Sadov V.V. Kvalimetriya dlya vsekh [Qualimetry for all], Moscow, Inform Knowledge, 2012, 165 p. (in Russ.)

Baronov V.V., Kalyanov G.N., Popov Yu.N., Titovsky I.N. Informatsionnye tekhnologii i upravlenie predpriyatiem [Information technology and enterprise management], Moscow, IT Co., 2009, 328 p. (in Russ.)

Jaekoo J. Efficient feature-based process planning for sculpture pocket machining, Computers and Industrial Engineering, 2008, pp. 564.
DOI: http://dx.doi.org/10.24892/RIJIE/20180207

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 G. S. Zhetessova, V. V. Yurchenko, T. Yu. Nikonova, O. M. Zharkevich, A. K. Mateshov

© Russian Internet Journal of Industrial Engineering. ISSN 2310-0818

E-mail: indust.engineering.ru@gmail.com

Another version of the web site: http://indust-engineering.ru