Automation Technology of Mechanical-Processing Surfaces of Welded Parts

S.I. Ponomarev, S.P. Eresko, T.T. Eresko

Abstract


The paper describes the experience of creating the automated system high performance tooling, tools and machine tool accessories for the manufacture of aerospace manufacturing sites. The system is provided a process of constructing optimal technological processes of machining samples - simulators for testing regimes of diffusion bonding. As a result of studies have established a database of technological equipment, tools and equipment for machining of aerospace manufacturing.

Full Text:

PDF

References


http://5fan.info/otrpoljgeotrujg.html (accessed 01.12.1014).

http://edulib.pgta.ru/els/_2012/102_12/uchebnik_html/8. htm (accessed 05.12.1014).

http://www.prosvarky.ru/specialmetods/diffusionwelding /1.html (accessed 9.12.1014).

Ponomarev S.I., Eresko S.P., Eresko T.T. Improving manufacturing technology nodes aerospace manufacturing [Sovershenstvovanie texnologii izgotovleniya uzlov aero kosmicheskogo proizvodstva], Vestnik SibGAU [Bulletin SibSAU], 2014, vol. 3(55), pp. 114-120. (in Russ.)

Ponomarev S.I., Eresko S.P. An apparatus for manufac-turing ceramic-metal assemblies [Ustanovka dlya polucheni-ya metallokeramicheskix uzlov], Materialy 14-y Mezhdu-narodnoy konferentsii “Reshetnevskiye chteniya” [Proceed-ings of the 14th International Conference "Reshetnev Read-ings"], Krasnoyarsk, SibGAU, 2010, vol. 1, pp. 231-232. (in Russ.)

Ponomarev S.I., Eresko S.P. Building a model of the process of diffusion bonding [Postroenie modeli texnolog-icheskogo processa diffuzionnoj svarki], Materialy 15-y Mezhdunarodnoy konferentsii “Reshetnevskiye chteniya” [Proceedings of the 15th International Conference "Resh-etnev Readings"], Krasnoyarsk, SibGAU, 2011, pp. 246-247. (in Russ.)

Ponomarev S.I., Eresko S.P., Eresko T.T. Atributivnaya baza dannyx dlya sozdaniya texnologicheskix processov polucheniya detalej aerokosmicheskogo proizvodstva dif-fuzionnoj svarkoj [Attribute database to create processes for production of aerospace parts manufacturing diffusion bond-ing], Certificate RU of state registration database №2013621572, 2014. (in Russ.)

Ponomarev S.I., Eresko S.P., Eresko T.T. Ustanovka dlya polucheniya metallokeramicheskix izdelij [An apparatus for manufacturing metal products], Patent RU №93722, 2010. (in Russ.)

Ponomarev S.I., Prokop'ev S.V., Eresko S.P., Eresko T.T., Sposob soedineniya zharoprochnogo splava na ko-baltovoj osnove s keramikoj na osnove nitrida kremniya [Connection method superalloy cobalt-based ceramics based on silicon nitride], Patent RU №2433026 2011. (in Russ.)

Ponomarev S.I., Eresko S.P., Eresko T.T. Improving the technology of ceramic-metal assemblies of aeronautical engineering [Sovershenstvovanie texnologii izgotovleniya metallokeramicheskix uzlov aviacionnoj texniki], Materialy IX Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konf. “Problemy aviatsii i kosmonavtiki” [Proceedings of the IX All-Russia. Scientific Practical Conference. "Problems of Aviation and Astronautics"], Krasnoyarsk, SibSAU, 2013, vol. 1, pp. 165-166. (in Russ.)

Ponomarev S.I., Eresko S.P. Getting gas turbines diffu-sion bonding [Poluchenie gazovyx turbin diffuzionnoj svar-koj], Materialy Rossiyskoy akademii nauk “XXXVII Akad-emicheskiye chteniya po kosmonavtike”. Sektsiya 19. Pro-izvodstvo raketno-kosmicheskoy tekhniki [Proceedings of the Russian Academy of Sciences “XXXVII Academic Conference on Astronautics” Section 19. Production of rocket and space technology], Moscow, Russian Academy of Sciences, 2013, pp. 29-30. (in Russ.)

Ponomarev S.I., Eresko S.P., Improvement of techno-logical processes to improve the technical condition of the parts thermal turbomachinery [Sovershenstvovanie texnolog-icheskix processov uluchshayushhix texnicheskoe sostoyanie uzlov teplovyx turbomashin], Materialy 12-y Mezhdunarod-noy konferentsii “Reshetnevskiye chteniya” [Proceedings of the 12th International Conference "Reshetnev Readings"], Krasnoyarsk, SibGAU, 2008, p. 133. (in Russ.)

Ponomarev S.I., Eresko S.P., Management of auto-mated equipment diffusion bonding [Upravlenie avtoma-tizirovannym oborudovaniem diffuzionnoj svarki], Materialy 16-y Mezhdunarodnoy konferentsii “Reshetnevskiye cht-eniya” [Proceedings of the 16th international conference "Reshetnev Readings"], Krasnoyarsk, SibGAU, 2012, pp. 265-266. (in Russ.)

Ponomarev S.I., Utenkov V.D., Kovalenko N.A., Nekludov A.V. Simulation of the design process of machining technology [Modelirovanie processa proektirovaniya texnologii mexanicheskoj obrabotki], Tekhnologiya mashi-nostroyeniya [Engineering Technology], 2002, no. 4, pp. 49-52. (in Russ.)

Ponomarev S.I., Utenkov V.D., Filippov Y.A., Mikhai-lov S.V., Krasovets E.L. Computer-aided design of optimal routing machining processes. [Avtomatizaciya proektirovani-ya optimalnyx marshrutnyx processov mexanicheskoj obrabotki], Materialy III Vserossiyskoy nauchno-prakticheskaya konferentsii “Innovatsii v mashinostroyenii” [Proc. III All-Russian scientific-practical conference "Inno-vations in engineering"], Penza, PSU, 2003, pp. 45-47. (in Russ.)

Ponomarev S.I., Eresko S.P., Eresko T.T. The method-ology of experimental studies produce one-piece metal-node diffusion bonding [Metodologiya eksperimentalnyx issledo-vanij polucheniya nerazemnyx metallokeramicheskix uzlov diffuzionnoj svarkoj], Sbornik dokladov KhII Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem: Mekhaniki XXI veku [Proc. XII All-Russian Sci-entific Conference with international participation: Mechan-ics XXI century], Bratsk, GOU VPO "BrSU", 2013, pp. 153-154. (in Russ.)

Ponomarev S.I., Eresko S.P., Development of techno-logical processes of metal-turbine units. [Razrabotka texnologicheskix processov polucheniya uzlov metallokeram-icheskix turbin], Materialy 13-y Mezhdunarodnoy konfer-entsii “Reshet-nevskiye chteniya” [Proceedings of the 13th International Conference "Reshetnev Readings"], Krasno-yarsk, SibGAU, 2009, p. 218. (in Russ.)

Ponomarev S.I., Ruchkin L.V., Ruchkina N.L. Atribu-tivnaya baza dannyx texnologicheskogo oborudovaniya, in-strumenta i prisposoblenij dlya mexanicheskoj obrabotki detalej aerokosmicheskogo proizvodstva [Attribute database processing equipment, tools and equipment for machining aerospace manufacturing], Certificate RU of state registration database № 2014620691. 2014. (in Russ.)

Panov A.A., Anikin V.V., Boym N.G., et al. Obrabotka metallov rezaniem. Spravochnik texnologa [Metal cutting. Directory technologist], Moscow, Engineering, 2004, 784 p. (in Russ.)

Gorchakova S.A., Killeen V.A., Tarasov V.V. Obrabot-ka rezaniem [Machining], Vladivostok MSU, 2006, 88 p. (in Russ.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24892/RIJIE/20150110

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 S.I. Ponomarev, S.P. Eresko, T.T. Eresko

© Russian Internet Journal of Industrial Engineering. ISSN 2310-0818

E-mail: indust.engineering.ru@gmail.com

Another version of the web site: http://indust-engineering.ru