Vol 3, No 4 (2015)

Table of Contents

Articles

I.N. Kravchenko, A.A. Kolomeychenko, M.Yu. Karelina
PDF
3-8
A.K. Avtukhov
PDF
9-12
V.B. Derzhanskii, A.I. Taratorkin, I.A. Taratorkin
PDF
13-20
S.D. Shestakov
PDF
21-26
I.V. Ivanina
PDF
27-30
D.A. Melnikov, G.A. Ryabov, N.V. Chernavsky
PDF
31-37
B.E. Paton, V.S. Sidoruk, S.Yu. Maksimov, Yu.N. Saraev
PDF
38-47
Е.О. Chertovskikh, D.A. Gabets, А.М. Markov, A.V. Gabets
PDF
48-52
O.V. Kryukov
PDF
53-58
Stanislav Voronin
PDF
59-62

Brief scientific reports

G.I. Pavlov, O.R. Sitnikov, P.V. Nakoryakov, E.A. Sukhovaya
PDF
63-64