Vol 7, No 3 (2019)

Table of Contents

Articles

A. T. Kulakov, E. P. Barylnikova, I. P. Talipova
PDF
3-9
V. V. Korzin, D. B. Melehov
10-16
Yu. B. Egorova, A. V. Shmyrova, L. V. Davydenko
PDF
17-22
V. V. Zhoga, V. V. Dyashkin-Titov, I. A. Nesmiyanov
PDF
23-29
V. A. Solodkov, S. I. Kormilitsin, P. A. Norchenko
PDF
30-35
K. L. Smirnov, E. G. Grigoryev
PDF
36-39
I. D. Kascheev, V. I. Zhuchkov, O. V. Zayakin
PDF
40-45
I. E. Illarionov, T. R. Gilmanshina, A. A. Kovaleva
PDF
46-50

Brief scientific reports

M. D. Svinarev, N. A. Chichenev
PDF
51-54