Electric Drive and Automation of a Rolling Mill with a Nondrive Stand

L.V. Radionova, O.S. Malakhov

Abstract


This article describes the electric drive and automation of a new rolling mill with a nondrive stand. It shows the analysis of the operating modes which correspond to the technical requirements. It also proposes a new method of building of the automatic electric drive and its control system which realizes the regulation of the deformation centre critical angles.

Full Text:

PDF

References


Nikiforov B.A., Dubrovskiy B.A., Radionova L.V., Radionov A.A., Kharitonov V.A. Sposob izgotovleniya provoloki [A method of manufacturing a wire], Patent RU 2319559, 2006.

Radionov A.A. Avtomatizirovannyy elektroprivod stanov dlya proizvodstva stalnoy provoloki [Automated electric drive of steel wire production machines], Magnitogorsk, MSTU, 2007, 311 p.

Malakhov O.S. Razrabotka avtomatizirovannogo el-ektroprivoda prokatnogo provolochnogo bloka s promezhu-tochnoy neprivodnoy kletyu: dissertatsiya kandidata tekhnicheskikh nauk [Development of automated electric wire rolling unit with an intermediate non-drive cage: dissertation of PhD], Magnitogorsk, 2006, 135 p.

Radionov A.A. Avtomatizirovannyy elektroprivod sovmeshchennogo prokatno-volochilnogo provolochnogo stana: dissertatsiya doktora tekhnicheskikh nauk [Automated electric combined wire-drawing wire rod mill: dissertation of Dr. Sc. (Techn.)], Magnitogorsk, 2009, 332 p.

Radionov A.A., Malakhov O.S. Experimental studies of the automated electric rolling wire block [Eksperimentalnyye issledovaniya avtomatizirovannogo elektroprivoda pro-katnogo provolochnogo bloka], Nauka i proizvodstvo Urala: sbornik trudov mezhregion. nauchn. konf. molodykh uchenykh, aspirantov i studentov [Proc. “Science and Industry of the Ural”], Novotroitsk, 2006, pp.143-147.

Radionov A.A., Radionova L.V., Malakhov O.S. A combined rolling-drawing mill mechatronic system control , Collection of Scientific Papers SWorld. “Modern directions of theoretical and applied researches '2013”, Odessa, 2012, is. 4, vol. 9, pp. 29-33.

Radionov A.A., Linkov S.A., Malakhov O.S. Control of mechatronic systems combined wire-drawing mill [Upravleni-ye mekhatronnymi sistemami sovmeshchennogo prokatno-volochilnogo stana], Elektrotekhnicheskiye sistemy i kom-pleksy [Electrical systems and complexes], Magnitogorsk, MGTU Publ., 2005, is. 10, pp. 63-70.

Malakhov O.S. Razrabotka avtomatizirovannogo el-ektroprivoda prokatnogo provolochnogo bloka s promezhu-tochnoy neprivodnoy kletyu: avtoreferat dissertatsii kandida-ta tekhnicheskikh nauk [Development of automated electric wire rolling unit with an intermediate non-drive cage: abstract of dissertation of PhD], Magnitogorsk, 2006, 16 p.

Radionov A.A. Automated electric combined wire-drawing mill: main objectives and directions of development [Avtomatizirovannyy elektroprivod sovmeshchennogo pro-katno-volochilnogo stana: osnovnyye zadachi i napravleniya razrabotki], Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova [Bulletin of the Magnitogorsk State Technical University after G.I. Nosov], 2006, no. 3, pp. 55-58.

Radionov A.A. Features automated electric combined wire-drawing mill [Osobennosti avtomatizirovannogo elektro-privoda sovmeshchennogo prokatno-volochilnogo stana], Izves-tiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Elektromekhanika [Proceedings of universities. Electromechanics], 2008, no. 2, pp. 48-51.

Radionov A.A. Objectives and main technical solu-tions for the development of electromechanical systems com-bined wire-drawing mill [Zadachi i osnovnyye tekhnicheskiye reshe-niya po razrabotke elektromekhanicheskikh sistem sovme-shchennogo prokatno-volochilnogo stana], Tyazheloye mashinostroyeniye [Heavy mechanical engineering], 2009, no. 2, pp. 29-34.

Radionov A.A., Malakhov O.S., Radionova L.V. Ustroystvo dlya avtomaticheskogo upravleniya skorostyu vrashcheniya valkov kletey nepreryvnogo prokatnogo stana [Device for automatically controlling the rotational speed of the rolls of the rolling mill stands of the continuous], Patent RU 58396, 2006.

Radionov A.A., Malakhov O.S., Radionova L.V. Ustroystvo dlya avtomaticheskogo upravleniya skorostyu vrashcheniya valkov kletey nepreryvnogo prokatnogo stana [Device for automatically controlling the rotational speed of the rolls of the rolling mill stands of the continuous], Patent RU 67483, 2007.

Radionov A.A., Malakhov O.S. The control method in-terconnected electric rolling unit with an intermediate non-drive cage [Sposob upravleniya vzaimosvyazannymi elektro-privodami prokatnogo bloka s promezhutochnoy neprivod-noy kletyu], Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. El-ektromekhanika [Proceedings of universities. Electromechan-ics], 2006, no. 5, pp. 72-73.

Malakhov O.S., Radionov A.A. Calculation of the shaft torque motors rolling block combined wire-drawing mill [Raschet momentov na valu dvigateley prokatnogo bloka sovmeshchennogo prokatno-volochilnogo stana], El-ektrotekh-nicheskiye sistemy i kompleksy [Electrical systems and complexes], Magnitogorsk, MGTU Publ., 2006, is. 12, pp. 67-71.

Radionov A.A. Avtomatizirovannyy elektroprivod sovmeshchennogo prokatno-volochilnogo provolochnogo stana: dissertatsiya doktora tekhnicheskikh nauk [Automated electric combined wire-drawing wire rod mill: abstract of dis-sertation of Dr. Sc. (Techn.)], Magnitogorsk, 2009, 36 p.

Malakhov O.S., Radionov A.A. Mathematical model of the deformation zone section rolling mill as a control object [Matematicheskaya model ochaga deformatsii sortopro-katnogo stana kak obyekt upravleniya], Elektrotekhnicheski-ye sistemy i kompleksy [Electrical systems and complexes], Magnitogorsk, MGTU Publ., 2006, is. 13, pp. 107-114.
DOI: http://dx.doi.org/10.24892/RIJEE/20140105

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 L.V. Radionova, O.S. Malakhov

© Russian Internet Journal of Electrical Engineering. ISSN 2313-8742

E-mail: electrical.engineering.ru@gmail.com

Another version of the web site: http://electrical-engineering.ru