Determination of Moisture Content in the Solid In-sulation of the Transformer on the Basis of the Moisture Content in Oil

А.М. Zhunin, А.G. Nikolaev, S.S. Skvortsov

Abstract


Article is devoted to a question of determination of moisture content in the solid insulation of the transformer on the basis of the moisture content in oil. It is shown how moisture content influences solid insulation of the transformer, the mechanical durability, speed of temperature aging of windings of the transformer and decrease in electric durability of isolation. On the basis of the data on moisture content obtained at control it is possible to predict a residual resource of isolation on dynamics of change of moisture content in oil: further operation of the transformer or need of its repair.

Full Text:

PDF

References


Arakelyan V.G. Diagnostika sostoyaniya izolyatsii maslonapolnennogo oborudovaniya po vlagosoderzhaniyu masla [Diagnosis of insulation oil-filled equipment for mois-ture content of oil], Elektrotekhnika [Electrical Engineering], 2014, no. 3. (in Russ.)

Vanin B.V., Lvov Yu.N., Lvov M.Yu. and etc. Damages of power transformers 110-500 kV in operation [O pov-rezhdeniyakh silovykh transformatorov napryazheniyem 110-500 kV v ekspluatatsii], Elektricheskiye stantsii [Power stations], 2001, no. 9. (in Russ.)

Vanin B.V., Lvov Yu.N., Lvov M.Yu., Neklepayev B.N. Indicators for assessing the insulation condition of occurrence of internal short circuits in power transformers [Pokazateli sostoyaniya izolyatsii dlya otsenki vozniknoveniya vnutren-nikh korotkikh zamykaniy v silovykh transformatorakh], Elektricheskiye stantsii [Power stations], 2003. (in Russ.)

Grigoryev A.V., Osotov V.N. Diagnosis in the art. The concepts, goals, objectives [Diagnostika v tekhnike. Ponyati-ya, tseli, zadachi], Elektrotekhnika [Electrical Engineering], 2003, no. 4, pp. 46-51. (in Russ.)

Guk Yu.B. Analiz nadezhnosti elektroenergeticheskikh ustanovok [Analysis of reliability of electric power plants], Leningrad, Energoatomizdat, 1988, 224 p. (in Russ.)

Degtyarev S.A., Dolin A.P., Pershina N.F., Smekalov V.V. Basic concepts of complex diagnostic examination of power transformers [Osnovnyye kontseptsii kompleksnogo diagnosticheskogo obsledovaniya silovykh transformatorov], Elektro [Electro], 2003, no. 2, pp. 17-23. (in Russ.)

Dolin L.P., Pershina N.F., Smekalov V.V. Experience in conducting comprehensive inspections of power transformers [Opyt provedeniya kompleksnykh obsledovaniy silovykh transformatorov], Elektricheskiye stantsii [Power stations], 2000, no. 6, pp. 46-52. (in Russ.)

Mayakov V.P., Sokolov V.V. Methods of diagnosis of the condition of transformers [Metody diagnostiki sostoyani-ya trans-formatornogo oborudovaniya], Sovremennyye meto-dy i sredstva otsenki tekhnicheskogo sostoyaniya i prodleniya srokov ekspluatatsii vysokovoltnogo oborudovaniya ener-gosistem: materialy vtorogo nauchno-tekhnicheskogo semi-nara [Materials of the second scientific and technical semi-nar “Modern methods and tools to evaluate the technical condition and extending the service life of high-voltage pow-er system equipment”], Moscow, 2001, pp. 13-23. (in Russ.)

Melnik P.V. Diagnostic model of the transformer [Diag-nosticheskiye modeli transformatora], Metody i sredstva otsenki sostoyaniya energeticheskogo oborudovaniya: mate-rialy seminara [Materials seminar “Methods and tools to assess the state of the power equipment: workshop materi-als”], St. Petersburg, Petersburg Power Engineering Institute of Professional Development, 2000, pp. 114-117. (in Russ.)

Obyem i normy ispytaniy elektrooborudovaniya. RD 34.45-31.300-97 [The volume and rate of testing electrical equipment], Moscow, ENAS, 1998. (in Russ.)

Osotov V.N., Davidenko I.V. Sistemy diagnostirovani-ya vysoko-voltnogo maslonapolnennogo silovogo el-ektrooborudovaniya: ucheb. posobiye [Systems for the diag-nosis of high-voltage oil-filled electrical power: the manual], Yekaterinburg, UGTU-UPI, 2003, 118 с. (in Russ.)

Petrishchev L.S., Osotov V.N., Konstantinov A.G. Di-agnosis of power electrical equipment in "Sverdlovenergo" [Diagnostika silovogo elektrotekh-nicheskogo oborudovaniya v “Sverdlovenergo”], Elektricheskiye stantsii [Power sta-tions], 1992, no. 5, pp. 63. (in Russ.)

Popov G.V., Ignatyev Ye.B. On the improvement of the technology of oil-filled electrical equipment diagnosis [O sovershenstvovanii tekhnologii diagnostirovaniya maslonapolnennogo elektrotekhniche-skogo oborudovaniya], Novoye v Rossiyskoy energetike [New in the Russian energy sector], 2001, no. 7, pp. 28-32. (in Russ.)

Rybakov L.M., Ivanova Z.G., Makarova N.L. Obslu-zhivaniye elementov i oborudovaniya elektroustanovok po rezultatam diagnostirovaniya sostoyaniya: monografiya [Maintenance of electrical components and equipment as a result of diagnosing the state: monograph], Yoshkar-Ola, MGU, 2015, 318 p. (in Russ.)

Svi P.M. Metody i sredstva diagnostiki oborudovaniya vysokogo napryazheniya [Methods and tools for the diagno-sis of high voltage equipment.], Moscow, Energoatomizdat, 1992, 239 p. (in Russ.)

Smekalov V.V., Dolin A.P., Pershina N.F., Tarmogin P.V. Assessment of the status and ways to extend the life of power transformers [Otsenka sostoyaniya i sposoby prodleni-ya sroka sluzhby silovykh transformatorov], Sovremennyye metody i sredstva otsenki tekhnicheskogo sostoyaniya i prodleniya srokov ekspluatatsii vysokovoltnogo oborudo-vaniya energosistem: materialy vtorogo nauchno-tekhnicheskogo seminara [Materials of the second scientific and technical seminar “Modern methods and tools to evalu-ate the technical condition and extending the service life of high-voltage power system equipment”], Moscow, 2001, pp. 1-8. (in Russ.)

Khrennikov A.Yu., Kikov O.M. Diagnosis of power transformers in the "Samara" by low-voltage pulses [Diagnos-tika silovykh transfor-matorov v “Samarenergo” metodom nizkovoltnykh im-pulsov], Elektricheskiye stantsii [Power stations], 2003, no. 11, pp. 47-51. (in Russ.)

Khrennikov A.Yu., Shlegel O.N. Diagnosis of damage and methods of processing the results of measurements of power transformers in the dynamic tests in use [Diagnostika povrezhdeniy i metodika obrabotki rezultatov izmereniy silo-vykh transformatorov pri dinamicheskikh ispytaniyakh v ekspluatatsii], Elektrotekhnika [Electrical Engineering], 1997, no. 2, pp. 32-34. (in Russ.)

Chukilev V.V. Diagnosis of power transformers MES Urals [Diagnostika silovykh transformatorov MES Urala], Metody i sredstva otsenki sostoyaniya energeticheskogo obo-rudovaniya: materialy seminara [Materials seminar “Meth-ods and tools to assess the state of the power equipment: workshop materials”], St. Petersburg, Petersburg Power Engi-neering Institute of Professional Development, 2000, pp. 132-135. (in Russ.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24892/RIJEE/20150412

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 А.М. Zhunin, А.G. Nikolaev, S.S. Skvortsov

© Russian Internet Journal of Electrical Engineering. ISSN 2313-8742

E-mail: electrical.engineering.ru@gmail.com

Another version of the web site: http://electrical-engineering.ru