Properties of Coatings Formed on Aluminum Alloys in the Anode-Cathode Mode Micro-arc Oxidation Method

I.N. Kravchenko, A.S. Almosov, A.V. Kolomeychenko

Abstract


This article describes the coating formed in the anode-cathode mode way micro-arc oxidation on the details of special equipment made of aluminum alloy. The phase composition, size and microhardness of these coatings. They have a very high adhesion strength with an aluminum alloy. This is due to the fact that the hardening layer is formed by the action microarc discharges on the surface layer of oxidizable aluminum alloy. Among the various properties of the coatings obtained by micro-arc oxidation process, great importance is their porosity, its formation occurs during combustion microarc discharges. It is divided into pass-through and closed (dead-end part of the open porosity). Closed porosity is formed by the partial filling of existing open pores by burning microarc discharges. Wherein the pore sizes range from 2 to 15 microns.


Full Text:

PDF

References


Kolomeychenko A.V., Titov N.V., Logachev V.N. For-mation of MAO coatings of high quality in a flowing electro-lyte with his one-time cooling [Formirovaniye MDO-pokrytiy vysokogo kachestva v protochnom elektrolite s yego odnov-remennym okhlazhde-niyem], Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. “Resursosberezheniye XXI vek” [Proc. Intern. scientific and engineering. conf. “Resource Conservation XXI centu-ry”], Orel, OrеlGAU, 2005, рр. 66-71. (in Russ.)

Malyshev V.N. Defectiveness and the destruction of the ceramic layer in friction MAO coatings [Povrezhdayemost i razrusheniye keramicheskogo sloya pri trenii MDO-pokrytiy], Treniye i iznos [Friction and wear], 2004, vol. 25, no 6, pp. 642-649. (in Russ.)

Mikheev A.E., Teriokhin N.A., Statsura V.V. Technolog-ical capabilities of micro-arc oxidation of aluminum alloys rodugovogo [Tekhnologicheskiye vozmozhnosti mikrodugovogo oksidirovaniya alyuminiyevykh splavov], Vestnik mashinostroyeniya [Bulletin of engineering], 2003, no. 2, pp. 56-63. (in Russ.)

Strebkov S.V., Golubev I.G., Gramolin A.V. Preserving the oxidized surfaces of parts [Obespecheniye rabotosposob-nosti oksidirovannykh poverkhnostey detaley], Mekhani-zatsiya i elektrifikatsiya selskogo khozyaystva [Mechaniza-tion and electrification of agriculture], 1997, no. 7, pp. 30-31. (in Russ.)

Logatchev V.N. The influence of the concentration of sodium metasilicate, the thickness of the MAO coating formed on plastically deformed alloy AK7ch [Vliyaniye kontsentratsii metasilikata natriya na tolshchinu MDO-pokrytiya, sformirovannogo na plasticheski deformirovan-nom splave AK7ch], Konstruirovaniye, ispolzovaniye i nadezhnost mashin selskokhozyaystvennogo naznacheniya: sbornik nauchnykh rabot [Construction, use and reliability of the machines for agricultural purposes: collection of scientific papers], Bucharest, BSAA, 2004, рр. 181-184. (in Russ.)

Novikov A.N. Tekhnologicheskiye osnovy voss-tanovleniya i uprochneniya detaley selskokhozyaystvennoy tekhniki iz alyuminiyevykh splavov elektrokhimicheskimi sposobami [Technological bases of restoration and strength-ening of agricultural machinery parts made of aluminum al-loys by electrochemical methods], Orel, OrelGAU, 2001, 233 p. (in Russ.)

Fedorov V.A., Belozyorov V.V., Velikoselsky N.D. Composition and structure of the hardened surface layer on aluminum alloys produced at microarc oxidation [Sostav i struktura uprochnennogo poverkhnostnogo sloya na splavakh alyuminiya, poluchayemogo pri mikrodugovom oksidirovanii], Fizika i khimiya obrabotki materialov [Physics and Chemistry of Materials Processing], 1988, no. 4, pp. 92-97. (in Russ.)

Suminov I.V., Belkin P.N., Epelfeld A.V., Lyudin V.B., Crete B.L., Borisov A.M. Plazmenno-elektroliticheskoye mod-ifitsirovaniye poverkhnosti metallov i splavov. Tom 2 [Plasma electrolytic modification of the surface of metals and alloys. Vol. 2], Moscow, Technosphere, 2011, 512 p. (in Russ.)

Novikov A.N., Kuznetsov Yu.A. The relationship of the phase composition and properties of the hardened layer caused to microarc oxidation on aluminum component [Vzaimosvyaz fazovogo sostava i svoystv uprochnennogo sloya, nanesennogo mikrodugovym oksidirovaniyem na al-yuminiyevuyu detal], Mekhanizatsiya i elektrifikatsiya selskogo khozyaystva [Mechanization and electrification of Agriculture], 1998, no. 2, pp. 27-28. (in Russ.)

Fedorov V.A., Belozorov V.V., Velikoselsky N.D. For-mation of hardened surface layers by micro-arc oxidation in various electrolytes and when changing current modes [Formi-rovaniye uprochnennykh poverkhnostnykh sloyev me-todom mikrodugovogo oksidirovaniya v razlichnykh elektrolitakh i pri izmenenii tokovykh rezhimov], Fizika i khimiya obrabotki materialov [Physics and Chemistry of Materials Processing], 1991, no. 1, pp. 87-93. (in Russ.)

Chernenko V.I., Papanova I.I. Polucheniye pokrytiy anodno-iskrovym elektrolizom [Preparation of coating the anode-spark electrolysis], Leningrad, Chemistry, 1991, 128 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.24892/RIJIE/20150111

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 I.N. Kravchenko, A.S. Almosov, A.V. Kolomeychenko

© Russian Internet Journal of Industrial Engineering. ISSN 2310-0818

E-mail: indust.engineering.ru@gmail.com

Another version of the web site: http://indust-engineering.ru